بالابر

شرکت افتخار صنعت آسیا

شرکت افتخار صنعت آسیا درسال ۱۳۸۶به صورت غیر رسمی ودرسال ۱۳۹۶به صورت رسمی فعا لیت خودرا درزمینه تولید انواع با لابر شروع کرده است.

شرکت افتخار صنعت آسیا توانسته با پشتوانه نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیشرفته انواع بالابرهای خاص را طراحی وتولید نماید.وبزرگ ترین تولید کننده

بالابرهای متحرک واکاردونی وریل المنیوم ۲۱ونیم سانت در ایران برای اولین بار تولید با لابرهای عمود از ۶متر الی ۲۰ متر می باشد

واین شرکت توانسته به لطف الهی در راستای اهداف خیش ضمن ایجاد واحدهایitوطراحی خود را گسترش دهدوهچنین محصولات این شرکت دارای

تاییده وگواهینامه از وزارت صنعایه ومعادن کشور می باشد

ودرپاپان امیدواریم که بتوانیم در صنعت تولید کشور گامی بلند ورضایت مندی مشتریان عزیزمان باشیم

تعریف بالابر

بالابردستگاهی است که بصورت هیدرولیک ومکانیک کارمیکندازازبالابردرشرایت مختلف بکارگرفته میشود بالابرها باجکها وجرثقیلها واسانسورها تفاوت

داردبالابرهای هیدرولیک بصورت مکانیک وهیدرولیک توام کارمیکند این با لابرها باجکهای هیدرولیک بصورت سیلندروپیستون میباشدکه پیستون باعث میشود

درانتقال روغن به جک فشاربیشتری الکتورموتور وارد نشودکه درجکهای شناوراین اتفاق میافتد.دراین بالابر هاروغن توسط موتوربا لابربه زیرجک بافشارتزریق

شده وباعث حرکت شفت درداخل سیلندر میشود.( شفت بالابربعدا توضیح داده خواهدشد) وبابازشدن شفت وتغییروضعیت توسط دورشته زنجیرریلها ازهم بازشده وبه

ارتفاع موردنظر دست میابد

گروه بندی بالابرها

با لابرثابت ( باری)

بالابرهای ثابت درانتقال دادن باردرظرفیتهای مختلف درفروشگاها شرکتها انبارها برای جابجای مواد مصرفیباکارگرفته میشود.وازبالابرهای ثابت گاها بانصب کابین

اسانسوربصورت استانداردبرای جابجای نفراستفاده میشود ودرضمن بالابرهای ثابت هیدرولیک که دارای دوقرقره مجزا که همراه بادورشته بکسل دورشته زنجیر که

ظرفیت باربین انهاتقسیم میشود .دارای سیستم تنظیم روغن برای تنظیم سرعت کابین قفل کن درحالت سقوط ازخصوصیات بالا برهیدرولیک ثابت میباشد.

بالابرمتحرک

بالابرمتحرک ماشینی هست کا برای جابجایی نفردرمکانهای مختلف طراحی شده است که این بالابرها به دوشکل مختلف بصورت چرخ خودرویی وچرخ کارگاهی

طراحی شده است.

بالابرهای چرخ کارگاهی اغلب درسطوح صاف ماننده سنگ وسرامیک بکارگرفته میشود.

با لابرچرخ خودرویی که درسطوحی که اغلب ازبتن واسفالت باشد بکارگرفته میشود.

بالابرهای متحرک به دوصورت عمود وزاویه دار از زاویه ۴۵تا۷۵ درجه بصورت افقی وبالابرهای عمودی ازارتفاع ۶الی ۲۰مترکاربردداردوبالابرهای متحرک

هیدرولیک درکارهای نظافتی وتاسیسات انواع نصب وتعمیرات بکار گرفته میشود

بالابر

بالابر

بالابربالابرنده